FINANȚE ȘI BĂNCI

FINANȚE ȘI BĂNCI
Domeniul fundamental: ŞTIINȚE ECONOMICE
Domeniul de licenţă: Finanțe
Durata studiilor: 3 ANI
Forma de învățământ: Cu Frecvenţă (IF) sau Cu Frecvenţă Redusă (IFR)
Trăim într-o lume dominată de VITEZĂ și EVERNET. Într-o lume în care ai multe produse și multe informații disponibile la viteze mari, abilitatea de a obține un avantaj în fața concurenței și de a sesiza o oportunitate înainte ca altcineva să o remarce, scade din ce în ce mai mult. Așadar, VINO alături de noi și cu AJUTORUL expertizei noastre, ideile voastre de business vor prinde contur și se vor transforma în business-uri adevărate.
Finanțe, Bănci și Contabilitate este o facultate care a trecut de vârsta majoratului, are profesori tineri și dedicați studenților și activităților recreative (vizite la Bursa de Valori București, Bursa Română de Mărfuri, descoperirea orașului București ca centru economico-financiar).
VINO să ne cunoști și să-i cunoști prin intemediul acțiunilor “Intâlnirile FBC cu mediul de afaceri” pe cei care ne-au fost studenți și astăzi se bucură de succes în afaceri.
DOVADĂ pentru cele menționate stau miile de studenți care ne-au trecut pragul încă din anul 1998, iar în momentul de față lucrează în ministere, Instituții bancare, organizații internaționale, companii multinaționale, firme de audit, ministere sau susțin propriul business.
FBC facultate și lumea ți se deschide!
Competenţe asigurate prin programul de studii
1. Competenţe profesionale:
✓ utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, metodelor si instrumentelor de natura financiara in entitatile / organizatiile private si publice;
✓ culegerea, analiza si interpretarea de date si informatii referitoare la probleme economico-financiare;
✓ realizarea de lucrari de natura economico-financiara la nivelul entitatilor / organizatiilor private si publice;
✓ executia de operatiuni si tranzactii financiare specifice entitatilor / organizatiilor private si publice;
✓ implementarea planurilor si drebugetelor la nivelul entitatilor / organizatiilor private si publice;
✓ aplicarea deciziilor financiare in cadrul entitatilor/organizatiilor private si publice.
2. Competenţe transversale:
✓ aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila;
✓ identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei;
✓ identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.
Statut profesional conform Clasificarii Ocupaţiilor din România
✓ Trezorier;
✓ Economist banca;
✓ Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare);
✓ Dealer;
✓ Controlor tezaur;
✓ Consultant plasamente valori mobiliare.
Examenul de licență
Finalizarea studiilor pentru programul de studiu ”Economie si Afaceri Internationale” se face prin examen de licenţă, desfăşurat în baza Regulamentului privind organizarea examenului de licenţă, ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale care corespund calificării universitare. Examenul de licenţă se organizează anual, în două sesiuni – iulie şi februarie - şi constă în două probe:
1) proba scrisă pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
2) proba orală de pregătire şi susţinere a lucrării de licenţă se face pe baza tematicii pentru lucrările de licenţă şi lista conducătorilor ştiinţifici afişate la avizierul facultăţii la începutul anului universitar
Pregătirea profesională constantă a studenţilor reflectată în rezultatele la examene a condus la un număr ridicat de absolvenţi şi licenţiaţi ai facultăţii noastre. Ponderea de promovare a examenului de licenţă în totalul celor care s-au prezentat la această probă în ultimele trei promoţii (sistem Bologna) este de 99,8%.
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul III, IF
Director de departament,
Conf. univ. dr. Florin Ciurlău
EnglishRomanian